header banner
Default

De uitstoot van Bitcoin kan tot 8% van de wereldwijde uitstoot verminderen


Een rapport uitgebracht door het Institute of Risk Management (IRM) trok de conclusie dat Bitcoin (BTC) het vermogen heeft om een wereldwijde energietransformatie te versnellen.

Versnellen van wereldwijde energietransitie

In een recent bericht hebben Dylan Campbell en Alexander Larsen, leden van de IRM Energy and Renewables Group, een rapport getiteld “Bitcoin and the Energy Transition: From Risk to Opportunity” gepubliceerd. Dit rapport benadrukte dat hoewel Bitcoin (BTC) vanwege zijn energieverbruik lange tijd als een risico werd beschouwd, het tegelijkertijd het potentieel heeft om de wereldwijde energietransitie te versnellen en innovatieve oplossingen te bieden voor energie-uitdagingen.

De auteurs van het rapport onderstreepten tevens het cruciale belang van energie en de groeiende vraag naar betrouwbare, schone en kosteneffectieve energiebronnen. Ondanks de kritiek op de energie-intensiteit van Bitcoin, presenteerde het onderzoek een uitgebalanceerder perspectief op de rol van BTC door de mogelijke voordelen te belichten die het kan opleveren voor de energiesector.

Helpen bij energie-efficiëntie

Volgens het rapport heeft Bitcoin-mining het potentieel om de wereldwijde uitstoot tegen 2030 met wel 8% te verminderen. Dit zou kunnen worden bereikt door de wereldwijde methaanemissies om te zetten in minder schadelijke uitstoot via Bitcoin-miningactiviteiten. Het rapport bracht een theoretisch scenario naar voren waarin het gebruik van opgevangen methaan voor de aandrijving van Bitcoin-miningactiviteiten aanzienlijk zou kunnen bijdragen aan de vermindering van methaan in de atmosfeer.

Het artikel bracht ook andere mogelijkheden naar voren waarop Bitcoin een bijdrage kan leveren aan de energiesector. Volgens het rapport kan Bitcoin helpen bij het verbeteren van de energie-efficiëntie door het beheer van het elektriciteitsnet te optimaliseren via Bitcoin-mining, en door de gegenereerde warmte van miningfaciliteiten te gebruiken in kassen.

De auteurs schreven: “We hebben aangetoond dat, ondanks het elektriciteitsverbruik, Bitcoin geen aanzienlijke uitstoot van kooldioxide en andere luchtverontreinigende stoffen genereert. Bitcoin kan dienen als een katalysator voor een schonere en meer energierijke toekomst voor iedereen.”

Sources


Article information

Author: Tyler Odom

Last Updated: 1704274561

Views: 1005

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyler Odom

Birthday: 1965-01-24

Address: 53686 Wolf Cove, New Micheal, AL 22534

Phone: +4343037835113377

Job: Pharmaceutical Sales Rep

Hobby: Woodworking, Amateur Radio, Backpacking, Billiards, Camping, Embroidery, Camping

Introduction: My name is Tyler Odom, I am a candid, priceless, dear, enterprising, unwavering, ingenious, capable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.