header banner
Default

Gizmen NALBANTLI - PD/DD oranı ile portföy oluşturma - Bigpara | Bigpara


Table of Contents

  Piyasa değeri defter değeri oranı şirketin muhasebe değeri ile piyasa fiyatını karşılaştırmak için kullanılır.

  Defter değeri, şirketin özkaynak toplamının ödenmiş sermeyeye bölünmesi ile bulunur. Piyasa değeri ise şirketin borsada  alınıp satıldığı fiyattır. Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı düşük olan şirketler gelen olarak ucuz olarak kabul edilir. PD/DD oranı düşük olan hisselerden yapılan portföyün endeks ile olan performansını göstereceğim.

  Portföyü nasıl oluşturacağız ?

  -    PD/DD hesaplamak için şirketin bilanço ve gelir tablosunu kullanacağız.( Veri terminallerinden PD/DD oranlarını kolaylıkla elde edebilirsiniz.)
  -    Portföyü her çeyrekte(bilanço döneminde) güncelleceğiz.
  -    Portföy oluşturacağınız dönem için bir önceki bilanço dönemindeki verileri kullanacağız. Örneğin 2016 yılı ilk çeyrek için 2015 yılı son çeyrek rakamlarını kullanacağız.
  -    Portföyde BİST100 içindeki hisseleri kullanacağız.
  -    PD/DD oranını en küçükten büyüğe göre sıralayarak, en düşük PD/DD’ya sahip 10 hisseyi portföye eşit ağırlıkla koyacağız.

  2015-2016 portföyde olan hisseler;

  Portföyün getirisini BİST100 ile karşılaştırıldığımızda performans olarak Temettü ve FK portföylerine göre daha zayıf, BİST'te göre ise tatmin edici.

  Portföyün betası 0.88, ortalama artık getirisi (Portföyün artık getirisi, dönemin ortalama portföy getirisinden risksiz faiz oranının çıkarılması ile bulunur) ise yüzde 1.77. Sharpe oranı ise 0.72. (Sharpe Oranı, (Portföyün Getirisi - Risksiz Portföyün Getirisi )/ Standart Sapma şeklinde bulunur. Bu oranın yüksek olması portföy performansının riske dayalı getiri esasına göre başarılı olduğunu, düşük olması ise başarısız bir performansa sahip olduğunu gösterir.) 2005 yılından itibaren böyle bir yatırım yapılsaydı,  endekse göre yüzde 615 getiri elde edilebilirdi. Böyle bir portföye 100 bin liralık yatırımın sonucu 2.413 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor. 

  Sonuç olarak PD/DD  oranı ile oluşturulan portföyün endekse göre iyi performans sergilediğini ve PD/DD’si düşük  hisselerini almanın iyi sonuçlar verdiğini ancak Temettü ve FK modellerine göre zayıf kaldığını söyleyebiliriz.

  Sources


  Article information

  Author: Jennifer Kennedy

  Last Updated: 1702553762

  Views: 718

  Rating: 4.2 / 5 (88 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jennifer Kennedy

  Birthday: 1958-03-20

  Address: 18835 Michelle Flat Apt. 660, Davisville, MI 88333

  Phone: +4117844423542936

  Job: Flight Attendant

  Hobby: Gardening, Graphic Design, Yoga, Traveling, Fishing, Cycling, Playing Chess

  Introduction: My name is Jennifer Kennedy, I am a venturesome, sincere, exquisite, fearless, dazzling, unswerving, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.